Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch mee naar het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs.
Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals bijvoorbeeld lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR advies.

Op organisatieniveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten vijf ouders en vijf leerkrachten. Zij zijn een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt hen advies dan wel instemming gevraagd ten aanzien van het (voorgenomen) beleid van SKOzoK.

De notulen van de GMR-vergaderingen zijn op te vragen via: gmr@skozok.nl