Professionaliseringsagenda SKOzoK 2017-2018

Ook dit jaar bieden we kortlopende interactieve workshops aan, waar collega's elkaar kunnen ontmoeten en over een bepaald thema de diepte in kunnen gaan. Verderop lees je meer over het aanbod waaruit je kunt kiezen.

Bij voorbaat veel leerplezier gewenst!

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 18 september. Je hebt daarvoor twee weken de tijd. Bij 25 deelnemers is de workshop vol. Is de workshop vol, maar wil je deze toch graag volgen? Geef dit dan tijdig aan. Bij voldoende vraag wordt de workshop opnieuw gegeven.Workshops en trainingen

Werken vanuit doelen versterkt de betrokkenheid van leerlingen. Dit heeft een bewezen positief effect op de resultaten. Tegelijkertijd geeft het jou als leerkracht een beter overzicht van de leerstof. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Hoe krijg je zicht op de methodedoelen en wat is de relatie met de leerlijn? Kan ik loskomen van mijn methode en steeds meer vanuit leerlijnen gaan werken?

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoe stel ik duidelijke doelen?
Wat is een leerlijn?
Citodoelen en de leerlijn
Kan ik de methode loslaten?
Hoe houd ik zicht op mijn leerlijn zonder methode?
Wat is het nut van het werken met leerstofdoelen?
Hoe betrek ik leerlingen bij deze doelen?
Hoe evalueer ik de gestelde doelen?
Wat is de verbinding met mijn groepsplan?

NB: Neem een tablet mee naar deze bijeenkomst.

Wat maakt een les een goede les? Welke (didactische) strategieën zou je moeten inzetten om motivatie en betrokkenheid van leerlingen verder te vergroten? Deze workshop daagt deelnemers uit om de leerlingen in de 21e eeuw meer los te laten en ze meer verantwoordelijkheid te geven door effectiever en gedifferentieerder les te geven.
Uitgangspunt hierbij is de theorie van ‘De Basis op Orde’, met daarbij de kernvraag: Hoe leren kinderen? Wat WETEN we versus wat DOEN we?

Wil jij de meerbegaafde leerlingen uitdagen in jouw klas?
Dan geeft deze praktische workshop je tips en ideeën om direct mee aan de slag te gaan. Je weet welke instructie of lesstof je compacter kunt maken en je krijgt tips om de reken- of taalles van morgen uitdagender te maken.

Wil je meerbegaafde leerlingen beter leren begrijpen en herkennen?
We zoomen in op leer- en persoonlijkheidseigenschappen en onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen.

Wil je tips en ideeën over verrijking voor meerbegaafde leerlingen?
We laten je een aantal materialen zien die je kunt inzetten per vak of thema.

Voor wie is deze workshop bedoeld?
Voor leerkrachten die een eerste aanzet willen geven aan uitdagend onderwijs voor meerbegaafde leerlingen.

N.B. Neem naar de workshop de reken- of taalmethode (handleiding, lesboek en werkboek) mee waar je de volgende dag mee aan de slag wilt gaan met meerbegaafde leerlingen.

Als je moeite hebt met lezen en schrijven, ervaar je daar iedere dag de belemmeringen van. Ondanks veel oefenen lukt het vaak niet om het beste uit jezelf te halen. Dat frustreert. Wij als leerkracht kunnen die frustratie voor een heel groot gedeelte wegnemen, door de leerling in de groep aan zijn tafeltje met Kurzweil de teksten mee te laten lezen.

In juli 2017 is er een nieuwe versie (versie 15) van Kurzweil op de werkstations geïnstalleerd. Leerlingen kunnen vanaf dit schooljaar met een Windows-device en iPad zelfstandig in de groep met Kurzweil werken. Wil je daar meer van weten?

Komend jaar organiseren we in samenwerking met Lexima, uitgever van Kurzweil, drie cursussen voor leerkrachten.

Tijdstip:
Woensdag 13 september 2017
Basistraining (13.30-15.30 uur: max. 20 leerkrachten)

Woensdag 22 november 2017
(Basis)Training* (13.30-15.30 uur: max. 20 leerkrachten)

Woensdag 7 maart 2018
(Basis)Training* (13.30-15.30 uur: max. 20 leerkrachten)

In de training wordt er een koppeling gemaakt naar het ‘leren leren’. Hoe zet je als leerkracht de leerling aan tot het werken met Kurzweil? Lezen, mindmappen en teksten markeren en uittreksels maken zullen hierbij behandeld worden met tips waarvoor deze functies in de praktijk door de leerling zelf in te zetten zijn. Ook is er tijdens de training aandacht voor de inhoud van het programma, zodat je weet waar je wat kan vinden.

* Indien er vraag naar is, kan dit ook een training worden voor gevorderden.

De plaats van de training wordt later vastgesteld.

Deze prikkelende workshop neemt je in vogelvlucht mee door de leerlijn rekenen van groep 1 tot en met 8. Het productieve karakter van de oefenlessen van Met Sprongen Vooruit wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden, waar je direct in je eigen groep mee aan de slag kunt. Je krijgt een beeld van het aanbod in de eigen groep én de aansluiting met andere groepen. Tijdens de workshop maak je kennis met bijbehorende materialen.

Deze workshop is gevalideerd voor 3 RU bij registerleraar.nl. Je ontvangt een hand-out en na afloop een bewijs van deelname.

Door gezamenlijke trainingsavonden bijdragen aan afstemming over de visie op medezeggenschap. Daarnaast leren om voorwaarden te scheppen om een effectieve aanpak van de taak van medezeggenschap te realiseren en helderheid te krijgen over wat centraal en decentraal op de agenda van de medezeggenschap thuishoort.

Een leerkracht hoeft geen allesweter te zijn om Passend Onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen in de groep. Een growth mindset is wel van belang voor succesvol Passend Onderwijs. Een leerkracht die in mogelijkheden denkt en gelooft in de ontwikkeling van de leerling en zichzelf. Mensen met een growth mindset geven niet op wanneer het even tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Kortom, een growth mindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind optimaal laten groeien, dan is het dus van belang dat hij een growth mindset ontwikkelt. Volwassenen kunnen kinderen helpen deze mindset aan te leren of te behouden. Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij ook aan de slag gaan met een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom!

Méér impact op het leren van uw leerlingen
Een introductie op het werk van John Hattie, een onderwijswetenschapper verbonden aan het Melbourne Education Research Institute en de Universiteit van Melbourne

95% van alles wat we in de klas doen heeft effect. Maar wat heeft het meeste effect?
Van welke interventies die we doen kun je zeggen dat het het waard is om er onze tijd, energie en geld aan te besteden? Leraren weten dat cognitieve ontwikkeling van de leerling om constante interventie vraagt. Datzelfde geldt voor de hele school.

Het werk van Hattie, ‘Leren Zichtbaar Maken’, richt zich op de kern van ons werk: de impact van ons onderwijs op het leren van leerlingen vergroten. Niet met een aparte methode, lessen of andere ingrijpende veranderingen, maar door
- te kijken naar je onderwijs door de ogen van de leerling;
- de impact die je hebt in beeld te brengen;
- de leerling een liefde voor leren bij te brengen.

Professor Hattie stelt dat elke leraar en elke school in staat is om de impact van het onderwijs zichtbaar te maken én te vergroten. Hij ontwikkelde daarvoor het programma Visible Learning Plus.

Onderzoek van Hattie en Timperley (2007) toont aan dat feedback het lesgeven en het leren kan verbeteren. De effectgrootte voor feedback is 0,75 wat wil zeggen dat het bijna de snelheid van leren kan verdubbelen. Feedback geven is dus een belangrijke vaardigheid. In de 2e helft van de workshop richten we ons daarom op effectieve feedback die het leren van leerlingen kan versnellen.

We gaan dieper in op COOL en de mogelijkheden die het biedt.
Hoe integreer je materialen als bijvoorbeeld Ozobot, BlueBot, Makey Makey en Microbit nog betekenisvoller in je les?
Pauline Maas geeft nieuwe tips en inspiratie en er is volop ruimte om zelf te experimenteren.
Aan de deelnemers wordt vooraf input gevraagd om nog beter aan te sluiten bij leervragen.

N.B. Breng je iPad mee naar de workshop. Bijbehorende apps worden vooraf op je iPad geïnstalleerd.

In de workshop ‘diagnostische gesprekken voeren’ willen we aan de hand van een theoretisch kader en didactische modellen het voeren van een diagnostisch (reken)gesprek versterken. De manier van vragen stellen is niet alleen bij rekenen bruikbaar: het “kruipen” in de gedachten van het kind en het goed observeren van het kind is op meerdere vakgebieden inzetbaar.

In deze workshop ligt het accent op rekenen. We bekijken een rekengesprek (en/of gesprekken) en worden ons steeds meer bewust van de rol die we zelf hebben bij het goed waarnemen van en luisteren naar het kind. We willen een verbinding maken tussen kennis die al aanwezig is bij ons en bij onze collega’s: elkaar versterken om goed naar een kind te kijken en het kind te begrijpen.

NB: Breng een beeldopname mee van een diagnostisch gesprek met een kind.

Het doel met ons leesonderwijs is dat we leerlingen functioneel geletterd de basisschool laten verlaten. Maar wanneer ben je functioneel geletterd, wanneer ben je een vaardige lezer? Is het behalen van een goede AVI/DMT score voldoende?

Onze leeslessen hebben als doel om leerlingen technisch leesvaardig te maken. Maar hoe bereiken we dat met onze lessen?  Hoe maken we deze zo effectief mogelijk? Wat voor aanbod bieden wij ze aan? Hoe meten we groei? Welke interventies kunnen we hanteren en zijn deze verschillend voor groep 1-8? Welke interventies zijn effectief en welke juist niet? Hoe differentieer ik zo efficiënt mogelijk zodat elke leerling voldoende betrokken raakt? En kan de dyslectische leerling of leerling met andere problematieken ook participeren?

Dit zijn aspecten die allen behoren tot het technisch leesproces. In dit leescafé komen diverse onderwerpen rondom technisch lezen aan bod. Je gaat zelf ervaren wat technisch lezen is, je krijgt achtergrondinformatie, praktische tips en er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Je verlaat de workshop met meer kennis, tools en tips die je kan toepassen in je eigen lessen. 

De Territoriumleer is een praktisch kijkmodel met een preventief karakter, dat je op eenvoudige manier inzicht geeft in de leefwereld van jezelf en de anderen.

In deze workshop ga je kijken naar het menselijk gedrag door een territoriale bril. Je gaat zelf ervaren wat er met je gebeurt als jouw persoonlijke ruimte wordt beïnvloed. Vanuit deze eigen ervaring ga je het kijkmodel projecteren op situaties binnen jouw groep. Door vanuit het systeemdenken te kijken naar gedrag, ontdekken we nieuwe kansen en mogelijkheden in het omgaan met afwijkend gedrag.

Met dit kijkmodel in het achterhoofd, sta je morgen anders voor de groep. ‘Ongewenst gedrag’ wordt vertaald in ‘te leren vaardigheden’, hetgeen een direct effect heeft op jezelf, de leerling(en) en de groepsdynamiek.

Een groepje leerlingen staat rond de Touchtafel, een digitaal bord dat ‘platgelegd’ kan worden. De kinderen schuiven plaatjes van de ene kant naar de andere kant van het bord. Ze zijn spelenderwijs en betrokken bezig met rekenen, taal en andere thema’s.

In Prowise Presenter zijn ruim 30 Touchtafel-tools beschikbaar. Hiermee komen taal-, reken- en wereldoriëntatieopdrachten echt tot leven. Behalve samenwerking, bevorderen deze tools het probleemoplossend vermogen en de ICT-geletterdheid.

Tijdens deze sessie ga je mee op ontdekkingstocht. Naast uitleg is er volop ruimte om zelf te experimenteren met de tools. Er wordt aandacht besteed aan de didactische inzet; hoe verhoog je de betrokkenheid van de leerlingen en werken ze efficiënt aan doelen?

Ook wordt de verbinding gelegd met ‘leren leren’. Heb je (nog) geen Touchtafel of All-in-One PC op je school of in je klas, maar ben je wel geïnteresseerd in een kennismaking? Dan ben je van harte welkom!

In deze praktische workshop wordt een verdiepingsslag gemaakt met het leren leren in je klas. We gaan samen kijken hoe we aan de hand van vele praktische voorbeelden een vertaling kunnen maken naar je eigen groep. Wat doe je al en waar liggen de kansen?

Je gaat na deze workshop naar huis met:
-      antwoorden op jouw persoonlijke leervragen
-      veel praktische tips en handvatten
-      een koppeling van leren leren aan coöperatieve werkvormen en executieve functies

Een inspirerende bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2 over de meerwaarde van het digibord bij kleuters. Naast het tonen van allerlei plaatjes, filmpjes en websites, leer je hoe je het digibord samen met kinderen nog interactiever kunt inzetten.

De focus ligt tijdens deze workshop op Taalontwikkeling en Beginnende Geletterdheid, waarbij de verbinding wordt gelegd met ‘leren leren’ en ‘van leiden naar begeleiden’. Hoe maak je je kringactiviteiten en werklessen nog boeiender? En hoe kun je door effectieve inzet van het digibord leerprestaties en vaardigheden van leerlingen vergroten? Hoe kunnen leerlingen hier zelf mee (samen)werken?

Een greep uit het aanbod: vertelplaten, gekleurde inkt, woordmagneten, boeken, plaatjes met woorden en klanken, letters schrijven en pictolezen. Dit allemaal met het programma Prowise Presenter.

De workshop bestaat uit een afwisseling van inspiratie, uitleg en vooral ook zélf meedoen.
Vandaag geleerd, morgen bruikbaar in je groep!

 

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers tips en tools over hoe ze hun klaslokaal zo kunnen inrichten dat leerlingen optimaal MET en VAN elkaar leren, hoe een leerkracht meer begeleider dan leider kan zijn, hoe je als leerkracht minder uit hoeft te leggen, minder na hoeft te kijken en vanaf geregisseerde balkonmomenten zelfs even niets hoeft te doen. Deze workshop vindt plaats vanuit een lokaal waarin de basisopstelling op orde is!
Deze workshop is een mooi vervolg op deel 1, maar kan ook gevolgd worden zonder deel 1.

N.B. Neem een aantal foto’s mee van de huidige inrichting van je klas.

In deze workshop leer je op een praktische manier je school digitaal in beeld te brengen. Je kunt dit als leerkracht uiteraard zelf doen, maar in de context van “leiden naar begeleiden” zijn ook kinderen uitermate goed in staat een film van hun school te maken.
Klik hier voor een voorbeeld. 
Dus breng bij deze workshop gerust een paar kinderen mee en ga samen aan de slag!

Bij het maken van een film/trailer van de school is het proces en de aanpak minstens zo belangrijk als het resultaat. Het maken van een draaiboek (wat, hoe en wanneer) is een belangrijke eerste stap.
In deze workshop maken we gebruik van iMovie, een professionele app die op iedere SKOzoK iPad staat.

Aan het eind van de workshop heb je voldoende bagage om er de dag erna mee aan de slag te gaan, zowel privé als op school. Omdat iMovie gebruikmaakt van verschillende thema’s, krijg je van ieder thema aan het eind van de workshop een handzame planner.

N.B. Breng voor deze workshop je iPad mee.

In deze workshop ga je vooral praktisch aan de slag en bespreek je de toepassingsmogelijkheden samen met de andere deelnemers. Je maakt op verschillende manieren een digitaal verhaal, aangevuld met tekst en geluid, en dat alles met de iPad. Een dag later kun je met de kinderen aan de slag!

Deze workshop sluit naadloos aan bij het project COOL: Creatief Ontdekkend Ontwerpend Leren.
Je zult versteld staan hoe creatief kinderen zijn en hoe snel ze de apps die in deze workshop aan bod komen omarmen. Van leiden naar begeleiden wordt met de inzet van deze apps werkelijkheid. Gemaakte films of creaties kun je via YouTube of Vimeo bijvoorbeeld op de website van de school presenteren.

Apps/programma’s die in deze workshop aan bod komen, zijn:
- Toontastic
- Bookcreator
- Greenscreen
- I can Animate
- Easy Studio
- Comic Book
- Puppet Pals
- Stop Motion

N.B. Breng je iPad mee naar de workshop. Vooraf worden bovenstaande apps op je iPad geïnstalleerd.

Persoonlijke gegevens

* verplicht veld