Onze Koers

Om goed en eigentijds onderwijs te kunnen blijven verzorgen, kijken wij kritisch naar de wereld om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Dit beschrijven wij in ons Koersplan, een strategisch plan voor vier schooljaren. Hiermee geven we richting aan de organisatie.

Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te differentiëren naar relevante kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

Hier gaan wij voor!

SKOzoK heeft in haar Koersplan voor de periode 2019-2022 de volgende focuspunten geformuleerd:

  1. Excellent in leren leren
    Naast goede cognitieve leeropbrengsten en planmatig werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, wil SKOzoK de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij leerlingen stimuleren, alsmede het vergroten van hun zelfkennis over hoe ze (het beste kunnen) leren.
  2. Gemeenschappelijk organiseren
    Voor de beste onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende attitude van onze collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren geeft ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. Daarnaast willen we ook het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun verbondenheid met de school de komende jaren nog verder versterken.

Het Koersplan geeft dus de focus op hoofdlijnen. Op basis hiervan worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een jaarplan: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel.

Bij het bepalen van doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze scholen hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen.