Leidraad Leren leren

Leren leren wordt kinderspel
Mensen blijven tegenwoordig hun hele leven kennis vergaren en veranderen gedurende hun loopbaan geregeld van werkgever, baan en functie. Ze laten zich bijscholen en soms zelfs omscholen. De snelle sociale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen dwingen mensen ertoe om zich te verdiepen in nieuwe kennis en vaardigheden. Leren doe je dan ook een leven lang en niet alleen maar tussen het zesde en twintigste levensjaar. Ook op middelbaar en hoger onderwijs wordt verwacht dat kinderen zelfstandig of met weinig begeleiding kunnen leren.

Dit alles vereist zelfregulerend vermogen. Dat wil zeggen: het vermogen om je eigen leren in goede banen te leiden, te beoordelen en zo nodig bij te sturen (Dijkstra, 2015).  Kortom, je moet leren leren.
Dit betekent dat kinderen van nu ook vaardigheden nodig hebben die verder gaan dan het leren van de tafeltjes of het benoemen van de provincies van Nederland. Binnen SKOzoK vinden wij het van groot belang om leerlingen hier in te bekwamen.

16 leerstrategieën
Op veel SKOzoK-scholen wordt inmiddels gewerkt met de ‘leidraad leren leren’, ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit een aantal leerkrachten. Zij hebben een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. Uitgangspunt voor deze leidraad zijn  16 leerstrategieën. Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die leerlingen kunnen inzetten om zich kennis en vaardigheden eigen te maken. Om de leerstrategieën voor kinderen begrijpelijk te maken, zijn ze omgezet naar een taal die toegankelijk is voor de kinderen. Ook hebben de leerstrategieën een gezicht gekregen in de vorm van een monstertje. Alle monsters hebben een naam, zoals Sam en Sterk voor samenwerken, Ikke voor zelfkennis en GoGo voor doorzettingsvermogen. Ze zijn een soort ‘rolmodel’ van de leerstrategie. De monstertjes hebben kwaliteiten die horen bij de strategie.

Monstertjes zichtbaar in de klas
In de groepen wordt op vele creatieve manieren gewerkt met de monstertjes. Zo kijken kinderen in groep 1/2 met een Nettie-kroon op hun hoofd of er netjes is opgeruimd… of ‘Net Nie’.  Er worden monsterstickers ingezet als beloning: een leerling die doorzet, ook al is het moeilijk, krijgt een GoGo-sticker. Een ander voorbeeld is het ‘Zieme-hoekje’. Hierin verzamelen kinderen werk waar ze trots op zijn: ‘Zie mij eens…’ Op sommige scholen wordt aan het einde van de dag de ’Kanjer van vandaag’ gekozen, gebaseerd op de inzet van een van de monsters. Daarnaast is er een website met zowel een leerkracht- als leerlinggedeelte. Leerkrachten vinden er voorbeelden van activiteiten die in de klas ingezet kunnen worden voor het oefenen met de leerstrategieën. In het leerlinggedeelte staan voor iedere leeftijdscategorie per leerstrategie uitdagende opdrachten beschreven. De leerlingen kunnen deze opdrachten grotendeels zelfstandig maken.

Uit een enquête, afgenomen onder het personeel van SKOzoK, de leerlingen en hun ouders, blijkt dat leren leren de schoolontwikkeling is waar de leerkrachten het meest trots op zijn. Maar liefst 85% ziet leren leren als belangrijke pijler in het nieuwe beleidsplan. Ook de ouders onderschrijven het belang van leren leren; 94% geeft aan het belangrijk te vinden dat kinderen leren hoe zij het beste kunnen leren.

Met de leidraad heeft SKOzoK een krachtig instrument in handen waardoor leren leren kinderspel wordt!

Om de leidraad leren leren te borgen in de organisatie en scholen hierbij ondersteuning te bieden, is er sinds dit schooljaar een leerkrachtondersteuner voor leren leren aangesteld: Mijke Smolders.

Meer weten over leren leren? Deze brochure biedt informatie over de kracht en de noodzaak van het aanleren van leerstrategieën in deze veranderende maatschappij en geeft uitleg over de 16 monstertjes en hun specifieke kenmerken. Ook staan er tips in hoe ouders thuis, veelal spelenderwijs, een leerstrategie bij hun kind(eren) kunnen versterken.

Ga terug naar Homepagina